Thank you for your interest in ICEI. We will be launching our new website very soon!

In-Class Libraries

המרכז הישראלי לחדשנות בחינוך (ע"ר)

מכרז פומבי לאספקת כיסי ספרים עבור כיתות לימוד מס' 7/2023

 
המרכז הישראלי לחדשנות בחינוך (ע"ר) 580504686 (להלן: "המזמינה" ) מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים במכרז שבנדון, להגיש מועמדותם לייצור ואספקה של כיסי ספרים התפורים על גביהם לוגו המזמינה (להלן – " המוצר ") במסגרת מכרז פומבי לאספקת כיסי ספרים עבור כיתות לימוד מס' 7/2023 (להלן: " המכרז ") למוסדות חינוך בהם המזמינה פועלת ברחבי הארץ לרבות אספקה ישירה של המוצרים למוסדות החינוך או לחילופין אספקת המוצרים לידי המזמינה, מתן אחריות למוצרים, ושירותי תיקונים (להלן – "השירותים "). 
מודגש בזאת כי המזמינה אינה גוף ציבורי, תאגיד ממשלתי, תאגיד מקומי, מועצה דתית, קופת חולים ו/או מוסד להשכלה גבוהה, כמשמעותם בחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 (להלן: " חוק חובת המכרזים "), ולפיכך חוק חובת המכרזים והתקנות שהותקנו על פיו אינם חלים על הליך מכרזי זה. הכינוי של הליך זה בשם "מכרז" הינו לצורך הנוחות בלבד, והמציעים מסכימים כי אין, ולא תהיה להם, כל זכות לפי חוק חובת המכרזים.
ההתקשרות המזמינה עם מציע זוכה לאספקת המוצרים ומתן מכלול השירותים הכלולים במכרז ובהסכם שצורף לו תהא לתקופה של 12 חודשים ממועד חתימתו בידי המזמינה (להלן: "תקופת ההתקשרות" ). למזמינה תהא נתונה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות למשך ארבע תקופות בנות 12 חודשים כל אחת עם תום תקופת ההתקשרות (בסה"כ 5 שנים) בתנאי ההסכם המקורי או בתנאים מיטיבים עם המזמינה, בהתאם לבדיקות שיבוצעו מדי שנה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של המזמינה.
מובהר בזה כי לא תינתן למציע הזוכה בלעדיות בקשר למתן השירותים וכי המזמינה תהיה רשאית לפנות מעת לעת לספקים אחרים לשם קבלת השירותים הנ"ל בכללותם ו/או בחלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ועפ"י צרכיה.
תיאור מלא, מפורט ומדויק של המוצרים והשירותים לרבות ההוראות והתנאים לאספקתם מצויים במסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות. יובהר, כי רשאי להגיש הצעה רק מציע העומד בכל הוראות ותנאי המכרז כפי שיפורסם לציבור בנוסחו המחייב והקובע. 
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, להלן תנאי הסף להשתתפות במכרז :
רק מציע שימלא אחר כל תנאי הסף שלהלן, באופן מצטבר , רשאי להגיש את הצעתו:
  1. זהות המציע - מציע שהינו תאגיד רשום כדין בישראל או לחלופין עוסק מורשה. גופים המרכיבים תאגיד לא יכולים להשתתף בנפרד, וכן לא תותר הגשת הצעה על ידי גופים שהתאגדו במיוחד לצורך הגשת הצעה למכרז זה.
  2. יצרן / נציג מורשה : המציע הינו יצרן המוצרים המוצעים מטעמו במסגרת מכרז זה או נציג מורשה (משווק או יבואן) של יצרן המוצרים בישראל.
  3. היקף מכירות שנתי מוכח : המציע, בין שהוא בעצמו היצרן ובין שהמציע יהיה נציג מורשה מטעמו, הינו בעל היקף מכירות של כלל הפריטים הנמכרים על ידו, לכל הפחות, בסך של 500,000 ש"ח בכל שנה במהלך שלוש השנים 2020-2022. 
  4. יכולת ביצוע תיקונים : למציע קיימת יכולת במדינת ישראל לביצוע תיקונים והתאמות לפריטים הנמכרים על ידו באמצעות מתפרה בבעלותו או לחלופין בהתקשרות עם קבלן משנה לשירותי מתפרה.
  5. ערבות בנקאית – צורפה להצעה ערבות בנקאית כמפורט במכרז. הערבות תהיה בנוסח, בסך ובתוקף הנדרש על ידי המזמינה, כמפורט בכלל מסמכי המכרז. הערבות תהא בלתי מותנית, והמזמינה תהא רשאית לחלט את הערבות על פי פניה חד צדדית ובלתי מנומקת.
את חוברת המכרז ניתן להוריד מאתר המזמינה בכתובת: www.icei.co.il/sitefiles/1/246/7701.asp החל מיום 10.7.2023 ועד ליום 30.7.2023 בשעה 10:00 . לאחר מועד זה חוברת המכרז לא תהיה זמינה להורדה. שאלות או בקשות הבהרה בקשר למכרז יוגשו בכתב באופן הקבוע במכרז, לכתובת המייל: baruchp@icei.org.il . ניתן להגיש שאלות או בקשות הבהרה עד ליום 17.7.2023 בשעה 12:00 . פניות שיגיעו לאחר מועד זה לא תיענינה. המזמינה שומרת לעצמה את הזכות שלא לענות על שאלה או בקשה כאמור אם הגיע למסקנה כי אין היא עניינית.
יש להגיש את ההצעה, בצירוף כל המסמכים הדרושים, באופן הבא:
יש להכניס את ההצעה, לרבות יתר מסמכי המכרז אותם יש לצרף לה, כשהם חתומים על ידי המציע בכל עמוד ועמוד, יש להכניס בתוך מעטפה שעליה יירשם מכרז פומבי לאספקת כיסי ספרים עבור כיתות לימוד מס' 7/2023 ללא ציון סימני זיהוי של המציע. את המעטפה, על המציע, להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרדי המזמינה הנמצאת במשרדי הנהלת המזמינה, רח' ויצמן, 18, כפר סבא, 4424702, בחדר מנהלת המשרד – הגב' סילבנה ששון כשהיא סגורה וחתומה, לא יאוחר מיום 30.7.2023 בשעה 10:00 . הצעה שלא תוגש לפי האמור לעיל ועד למועד הנקוב, לא תובא בחשבון ותיפסל על הסף. אין לשלוח הצעות בדרך אחרת
מבלי לפגוע באמור לעיל, המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לדחות ו/או להאריך את המועדים הנקובים במכרז זה, לרבות את המועד האחרון להגשת הצעות, והמזמינה לא תהא מחויבת לעדכן על כך את המציעים באופן פרטני. על המציעים להתעדכן מעת לעת באתר האינטרנט של המזמינה בכתובת icei.co.il , על מנת לוודא את המועדים העדכניים במכרז.
למען הסר ספק, אין לראות במכרז זה משום התחייבות כלשהי של המזמינה להתקשר בחוזה עם מציע כלשהו.
בכל מקרה של סתירה בין נוסח פרסום זה לבין נוסח מסמכי המכרז, נוסח מסמכי המכרז הוא המחייב והקובע.
 
להורדת קובץ המכרז לחצו כאן
בכבוד רב,
המרכז הישראלי לחדשנות בחינוך (ע"ר)
 

מכרז פומבי לאספקת ציוד בית ספר עבור כיתות לימוד מס' 7.23


 
המרכז הישראלי לחדשנות בחינוך (ע"ר) 580504686 (להלן: "המזמינה") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים במכרז שבנדון, להגיש מועמדותם לאספקת ציוד בית ספר עבור כיתות לימוד (להלן – "הציוד") במסגרת מכרז פומבי לאספקת ציוד בית ספר עבור כיתות לימוד מס' 7.23 (להלן: "המכרז") למוסדות חינוך בהם המזמינה פועלת ברחבי הארץ לרבות אספקה ישירה של הציוד למוסדות החינוך, ומתן שירות ואחריות לציוד (להלן – "השירותים").
 
רשאים להשתתף במכרז מציעים אשר ביכולתם לספק את הציוד המפורט בכתב הכמויות ומפרט השירותים המצורפים למכרז, בהתאם להוראות המכרז.
 
מודגש בזאת כי המזמינה אינה גוף ציבורי, תאגיד ממשלתי, תאגיד מקומי, מועצה דתית, קופת חולים ו/או מוסד להשכלה גבוהה, כמשמעותם בחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 (להלן: "חוק חובת המכרזים"), ולפיכך חוק חובת המכרזים והתקנות שהותקנו על פיו אינם חלים על הליך מכרזי זה. הכינוי של הליך זה בשם "מכרז" הינו לצורך הנוחות בלבד, והמציעים מסכימים כי אין, ולא תהיה להם, כל זכות לפי חוק חובת המכרזים.
 
ההתקשרות המזמינה עם מציע זוכה לאספקת המוצרים ומתן מכלול השירותים הכלולים במכרז ובהסכם שצורף לו תהא לתקופה של 12 חודשים ממועד חתימתו בידי המזמינה (להלן: "תקופת ההתקשרות"). למזמינה תהא נתונה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות למשך ארבע תקופות בנות 12 חודשים כל אחת עם תום תקופת ההתקשרות (בסה"כ 5 שנים) בתנאי ההסכם המקורי או בתנאים מיטיבים עם המזמינה, בהתאם לבדיקות שיבוצעו מדי שנה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של המזמינה.
 
מובהר בזה כי לא תינתן למציע הזוכה בלעדיות בקשר לאספקת הציוד ומתן השירותים וכי המזמינה תהיה רשאית לפנות מעת לעת לספקים אחרים לשם קבלת השירותים הנ"ל בכללותם ו/או בחלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ועפ"י צרכיה.
 
תיאור מלא, ומפורט של הציוד עבור כיתת לימוד, היקפו המוערך ותיאור השירותים הנלווים לרבות ההוראות והתנאים לאספקת הציוד מצויים במסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות. יובהר, כי רשאי להגיש הצעה רק מציע העומד בכל הוראות ותנאי המכרז כפי שיפורסם לציבור בנוסחו המחייב והקובע.
 
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, להלן תנאי הסף להשתתפות במכרז :
רק מציע שימלא אחר כל תנאי הסף שלהלן, באופן מצטבר, רשאי להגיש את הצעתו:
א. זהות המציע - מציע שהינו תאגיד רשום כדין בישראל או לחלופין עוסק מורשה. גופים המרכיבים תאגיד לא יכולים להשתתף בנפרד, וכן לא תותר הגשת הצעה על ידי גופים שהתאגדו במיוחד לצורך הגשת הצעה למכרז זה.
ב. איתנות פיננסית - המציע הינו בעל מחזור כספים של ,000,0004 שקלים חדשים לפחות (ללא מע"מ), בכל אחת מהשנים 2022, 2021, 2020, אינו מוגבל בבנק ואין לגביו אזהרת "עסק חי".
ג. וותק וניסיון - מציע בעל ותק של חמש (5) שנים לפחות, בתחום של אספקת ציוד כיתתי, שבמהלך שלוש (3) השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז זה - 2020, 2021, 2022 - התקשר וסיפק מידי שנה ציוד כיתתי למוסדות חינוך לרבות מתן שירותים נלווים (אספקת הציוד המשרדי, הובלה ופריקה, הרכב הציוד – בהתאם לצרכי המזמינה, שירות ואחריות) לשלושה (3) בתי ספר יסודיים (מוסדות חינוך) לפחות הממוקמים באזורים שונים בארץ, כאשר הסכום הכולל השנתי לכל ההתקשרויות מסוג זה עם מוסדות חינוך עמד על סך של 1,000,000 שקלים חדשים לפחות לא כולל מע"מ.
ד. יכולת לוגיסטית לאספקת הציוד לכל חלקי המדינה– למציע היכולת הלוגיסטית לספק את הציוד המוזמן ממנו לכל אזור במדינת ישראל בהתאם למועדי האספקה בהם יידרש לעמוד.
ה. ערבות בנקאית– צורפה להצעה ערבות בנקאית כמפורט במכרז. הערבות תהיה בנוסח, בסך ובתוקף הנדרש על ידי המזמינה, כמפורט בכלל מסמכי המכרז. הערבות תהא בלתי מותנית, והמזמינה תהא רשאית לחלט את הערבות על פי פניה חד צדדית ובלתי מנומקת.
 
את חוברת המכרז ניתן להוריד מאתר המזמינה בכתובת: http://www.icei.co.il/sitefiles/1/246/7701.asp החל מיום .20237.17 ועד ליום .20238.3 בשעה 10:00. לאחר מועד זה חוברת המכרז לא תהיה זמינה להורדה. שאלות או בקשות הבהרה בקשר למכרז יוגשו בכתב באופן הקבוע במכרז, לכתובת המייל:adi.ziv@icei.org.il . ניתן להגיש שאלות או בקשות הבהרה עד ליום 2023.7.26 בשעה 12:00. פניות שיגיעו לאחר מועד זה לא תיענינה. המזמינה שומרת לעצמה את הזכות שלא לענות על שאלה או בקשה כאמור אם הגיע למסקנה כי אין היא עניינית.
 
יש להגיש את ההצעה, בצירוף כל המסמכים הדרושים, באופן הבא:
 
יש להכניס את ההצעה, לרבות יתר מסמכי המכרז אותם יש לצרף לה, כשהם חתומים על ידי המציע בכל עמוד ועמוד, יש להכניס בתוך מעטפה שעליה יירשם מכרז פומבי לאספקת ציוד בית ספר עבור כיתות לימוד מס' 7.23 ללא ציון סימני זיהוי של המציע. את המעטפה, על המציע, להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרדי המזמינה הנמצאת במשרדי הנהלת המזמינה, רח' ויצמן, 18, כפר סבא, 4424702, בחדר מנהלת המשרד – הגב' סילבנה ששון כשהיא סגורה וחתומה, לא יאוחר מיום .20238.3 בשעה 10:00. הצעה שלא תוגש לפי האמור לעיל ועד למועד הנקוב, לא תובא בחשבון ותיפסל על הסף. אין לשלוח הצעות בדרך אחרת.
 
מבלי לפגוע באמור לעיל, המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לדחות ו/או להאריך את המועדים הנקובים במכרז זה, לרבות את המועד האחרון להגשת הצעות, והמזמינה לא תהא מחויבת לעדכן על כך את המציעים באופן פרטני. על המציעים להתעדכן מעת לעת באתר האינטרנט של המזמינה בכתובת icei.co.il, על מנת לוודא את המועדים העדכניים במכרז.
למען הסר ספק, אין לראות במכרז זה משום התחייבות כלשהי של המזמינה להתקשר בחוזה עם מציע כלשהו.
בכל מקרה של סתירה בין נוסח פרסום זה לבין נוסח מסמכי המכרז, נוסח מסמכי המכרז הוא המחייב והקובע.
 
להורדת קובץ המכרז לחצו כאן
להורדת קובץ שאלות הבהרה לחצו כאן
בכבוד רב,
המרכז הישראלי לחדשנות בחינוך (ע"ר)
 
 
للنشر في الانترنت
المركز الإسرائيليّ للتجديدات في التعليم (ج.م.)
مناقصة لتوفير أكياس قماشيّة للكتب لصفوف تعليميّة رقم 7/2023
المركز الإسرائيليّ للتجديدات في التعليم (ج.م.) 580504686 (فيما يلي: "'صاحب المناقصة" و/أو "المناقصة") يدعو بهذا المتقدّمين الذين يستوفون المتطلّبات الدُنيا المفصّلة في هذه المناقصة، إلى تقديم مقترحاتهم لإنتاج وتوفير أكياس قماشيّة للكتب، يُخيّط عليها لوجو صاحبة المناقصة  (فيما يلي- "المُنتج")، وذلك في إطار مناقصة علنيّة لتوفير أكياس قماشيّة للكتب لصفوف تعليميّة رقم 7/2023 (فيما يلي: "المناقصة") لمؤسّسات تربويّة ينشط فيها صاحب العطاء في أنحاء البلاد، بما يتضمّن توفير المنتجات مباشرة إلى المؤسّسات التربويّة، أو بدلًا من ذلك توفير المنتجات لدى صاحبة المناقصة، مع توفير ضمان للمنتجات، وخدمات تصليح (فيما يلي: "الخدمات").
نُشدّد هنا على أنّ صاحب المناقصة ليس جهة رسميّة، أو شركة حكوميّة، أو شركة محليّة، أو مجلسًا دينيًّا، أو صندوق مرضى و/أو مؤسّسة دراسات عليا، كما ينصّ تعريفها في قانون واجب المناقصات 1992 (فيما يلي: "قانون واجب المناقصات")، وعليه فإنّ قانون واجب المناقصات والأحكام التي وُضعت بحسبه لا تسري على مسار هذه المناقصة. تسمية هذا المسار بكلمة "مناقصة" هي لهدف الراحة فقط، والمتقدّمون لها يوافقون على أنّهم لا يملكون ولن يملكوا أيّ حقّ من حقوق قانون واجب المناقصات.
التعاقد بين صاحب المناقصة وبين مُقدّم المقترح الفائز لتوفير المنتجات مع كامل الخدمات المشمولة في المناقصة وفي الاتفاقيّة المرفقة بها، يكون ساريًا لمدّة 12 شهرًا من موعد توقيع صاحب المناقصة (فيما يلي: "فترة التعاقد"). يحقّ لصاحب المناقصة تمديد فترة التعاقد لأربع فترات متتالية من 12 شهرًا لكلّ فترة، وذلك مع انتهاء فترة التعاقد (5 سنوات في المجمل)، وفق شروط الاتفاقيّة الأصليّة أو وفق شروط مُحسَّنة لصالح صاحب المناقصة، وذلك وفقًا للفحوصات التي ستُجرى كلّ سنة، ووفق الاعتبارات الحصريّة لصاحب المناقصة.
يهمّنا التوضيح هنا أنّ مُقدّم المقترح الفائز لن يتمتّع بتعاقد حصريّ لتوفير الخدمات، وبأنّه سيكون من حقّ صاحب المناقصة التوجّه من مرّة إلى أخرى إلى مزوّدين آخرين لتلقيّ الخدمات المذكورة أعلاه، كلّها أو بعضًا منها، وذلك وفق اعتباراته الحصريّة واحتياجاته الخاصّة.
تحوي وثائق المناقصة واتفاقيّة التعاقد وصفًا كاملًا وتفصيليًّا ودقيقًا للمنتجات والخدمات، بما يتضمّن تعليمات وشروط توصيلها. يهمّنا التوضيح هنا أنّه يُسمح بتقديم المقترحات على هذه المناقصة للمتقدّمين الذي يستوفون كلّ تعليمات وشروط المناقصة فقط، وفق ما سيُنشر لمعاينة الجمهور بالصيغة المُلزمة. 
مع الحفاظ على شموليّة ما ورد أعلاه، نورد هنا الشروط الدُنيا للمشاركة في المناقصة:
لا يُسمح لأيّ صاحب مقترح بتقديم مقترحه إلّا إذا كان يستوفي الشروط الدنيا الواردة هنا، وبشكل تراكميّ:
  1. هُوية مُقدّم المقترح: - إذا كان مُقدّم المقترح شركة مسجّلة وفق القانون في إسرائيل، أو إذا كان مصلحةً مُسجلّة. الجهات التي تؤلّف معًا شركةً لا يمكنها المشاركة في المناقصة بشكل منفرد، كما لن يُسمح بتقديم مقترح على يد جهات تجمّعت خصيصًا لغرض تقديم مقترح لهذه المناقصة.
  2. منتج/ مندوب مرخّص لطرف ثانٍ: أن يكون مقدّم الطلب مُنتجًا للمنتجات التي يقترحها في هذه المناقصة، أو أن يكون مندوبًا مرخّصًا (مُسوّق أو مستورد) لمنُتِج في إسرائيل.
  3. حجم مبيعات سنويّة مُثبت: أن يكون مقدّم الطلب، سواءً إذا كان هو نفسه المنتج أو أنه مندوب مرخص عن منتِج آخر، صاحب حجم مبيعات لمجمل المنتجات المتوفرة لديه، بما لا يقلّ عن 500,000 ش.ج. سنويًّا خلال السنوات 2020-2022. 
  4. القدرة على إجراء تصليحات: أن يملك مقدّم الطلب القدرة على إجراء تعديلات وتصليحات في إسرائيل للمنتجات التي يبيعها، وذلك بوساطة مخيطة يملكها، أو عبر التعاقد مع مقاول ثانويّ لتوفير خدمات الخياطة.
  5. كفالة بنكيّة – إرفاق كفالة بنكيّة بالمقترح المُقدّم كما هو وارد في المناقصة. يجب على الكفالة أن تكون وفق الصياغة والمبلغ والسّريان التي يطلبها صاحب المناقصة، وكما هو مفصّل في كلّ وثائق المناقصة. يجب أن تكون الكفالة غير مشروطة، ويحقّ لصاحب المناقصة احتجاز الكفالة وفقَ توجّه أحاديّ الجانب ومن دون تسويغ.
يمكن تنزيل كُتيّب المناقصة من موقع صاحب المناقصة: www.icei.co.il/sitefiles/1/246/7701.asp، بدءًا من يوم 10/7/2023، وحتّى يوم 30/7/2023، السّاعة 10:00. لن يكون كُتيّب المناقصة متوفرًا لتنزيله بعد هذا الموعد. يمكن توجيه الأسئلة أو الطلبات بخصوص المناقصة خطيًّا، وفق ما تنصّه المناقصة، عبر البريد الكهربائيّ: baruchp@icei.org.il. يمكن بعث الأسئلة أو الطلبات الاستيضاحيّة حتى يوم 17/7/2023 السّاعة 12:00. التوجّهات التي ستصل بعد هذا الموعد ستُهمَل. يحتفظ صاحب المناقصة لنفسه بحقّ عدم الردّ على أسئلة أو طلب كما ورد أعلاه، في حال قرّر أنّها غير موضوعيّة.
يجب تقديم المقترح مرفقًا بكلّ المستندات المطلوبة، وعلى النحو التالي:
يجب إدخال المقترح، ومن ضمن ذلك وثائق المناقصة التي يجب ضمّها للمقترح والتي تحمل توقيع مُقدّم المقترح في كلّ صفحة وصفحة، في داخل ظرف يُكتب عليه مناقصة علنيّة لتوفير أكياس قماشيّة للكتب لصفوف تعليميّة رقم 7/2023، من دون ذكر أيّ تفاصيل شخصيّة تكشف هويّة مُقدّم المقترح. يجب على مقدّم المقترح إيداع الظرف في صندوق المناقصات الموجود في مكاتب إدارة صاحب المناقصة، شارع فايتسمَن 18، كفار سابا، 4424702، في غرفة مديرة المكتب السيدة سيلفانا ساسون، بحيث يكون الظرف مغلقًا ومختومًا، قبل يوم 30/7/2023 الساعة 10:00. المقترح الذي لا يُقدّم وفق ما تقدّم وقبل الموعد المضروب، لن يُأخذ بعين الاعتبار وسيُلغى. لا يمكن تقديم المقترحات بطرق أخرى. 
إضافةً إلى ما تقدّم، يحتفظ صاحب المقترح لنفسه بحقّ تأجيل و/أو تمديد المواعيد الواردة في هذه المناقصة، بما في ذلك اليوم الأخير لتقديم المقترحات، ولن يكون صاحب المناقصة ملزَمًا بإبلاغ مُقدّمي المقترحات بشكل عينيّ بخصوص ما تقدّم ذكره. يجب على مُقدّمي المقترحات أن يتابعوا بأنفسهم موقع الإنترنت الخاصّ بصاحب المناقصة icei.co.il، كي يتأكّدوا من المواعيد المعدّلة في المناقصة. 
ومن أجل التأكيد، نقول مُجدّدًا إنّ هذه المناقصة لا تشكّل أيّ التزام كان من طرف صاحب العطاء بإبرام اتفاقية مع أيّ مُقدّم من مُقدّمي المقترحات.
إذا ورد أيّ تناقض بين صيغة هذا المنشور وبين صيغ وثائق المناقصة، فإنّ صيغة وثائق المناقصة هي الصيغة المُلزمة والحاسمة.

لتنزيل الملف اضغط هنا

مع فائق الاحترام،
المركز الإسرائيليّ للتجديدات في التربية (ج.م.)
 
 
للنشر في الانترنت
 
المركز الإسرائيليّ للتجديدات في التعليم (ج.م.)
مناقصة علنيّة لتوفير معدّات مدرسيّة لصفوف تعليميّة رقم 7.23
 
المركز الإسرائيليّ للتجديدات في التعليم (ج.م.) 580504686 (فيما يلي: "'صاحب المناقصة") يدعو بهذا المتقدّمين الذين يستوفون المتطلّبات الدُنيا المفصّلة في هذه المناقصة، إلى تقديم مقترحاتهم لتوفير معدّات مدرسيّة لصفوف تعليميّة (فيما يلي "المعدّات")، وذلك في إطار مناقصة علنيّة لتوفير معدّات مدرسيّة لصفوف تعليميّة رقم 7.23 (فيما يلي: "المناقصة") لمؤسّسات تربويّة ينشط فيها صاحب العطاء في أنحاء البلاد، بما يتضمّن توفير المعدّات مباشرة إلى المؤسّسات التربويّة، مع توفير خدمات صيانة وضمان للمعدّات (فيما يلي: "الخدمات").
 
لا تحقّ المشاركة في هذه المناقصة إلّا لمُقدّمي الاقتراحات القادرين على توفير المعدّات المفصّلة في قائمة الكميّات وسجلّ الخدمات المرفقيْن بهذه المناقصة، بما يتوافق مع أحكام وتعليمات المناقصة.
 
نُشدّد هنا على أنّ صاحب المناقصة ليس جهة رسميّة، أو شركة حكوميّة، أو شركة محليّة، أو مجلسًا دينيًّا، أو صندوق مرضى و/أو مؤسّسة دراسات عليا، كما ينصّ تعريفها في قانون واجب المناقصات 1992 (فيما يلي: "قانون واجب المناقصات")، وعليه فإنّ قانون واجب المناقصات والأحكام التي وُضعت بحسبه لا تسري على مسار هذه المناقصة. تسمية هذا المسار بكلمة "مناقصة" هي لهدف الراحة فقط، والمتقدّمون لها يوافقون على أنّهم لا يملكون ولن يملكوا أيّ حقّ من حقوق قانون واجب المناقصات.
 
التعاقد بين صاحب المناقصة وبين مُقدّم المقترح الفائز لتوفير المنتجات مع كامل الخدمات المشمولة في المناقصة وفي الاتفاقيّة المرفقة بها، يكون ساريًا لمدّة 12 شهرًا من موعد توقيع صاحب المناقصة (فيما يلي: "فترة التعاقد"). يحقّ لصاحب المناقصة تمديد فترة التعاقد لأربع فترات متتالية من 12 شهرًا لكلّ فترة، وذلك مع انتهاء فترة التعاقد (5 سنوات في المجمل)، وفق شروط الاتفاقيّة الأصليّة أو وفق شروط مُحسَّنة لصالح صاحب المناقصة، وذلك وفقًا للفحوصات التي ستُجرى كلّ سنة، ووفق الاعتبارات الحصريّة لصاحب المناقصة.
 
يهمّنا التوضيح هنا أنّ مُقدّم المقترح الفائز لن يتمتّع بتعاقد حصريّ لتوفير المعدّات ومنح الخدمات، وبأنّه سيكون من حقّ صاحب المناقصة التوجّه من مرّة لأخرى إلى مزوّدين آخرين لتلقيّ الخدمات المذكورة أعلاه، كلّها أو بعضًا منها، وذلك وفق اعتباراته الحصريّة واحتياجاته الخاصّة.
 
تحوي وثائق المناقصة واتفاقيّة التعاقد وصفًا كاملًا وتفصيليًّا للمعدّات المخصّصة للصفوف التعليميّة، وحجمها المُقدّر مع توصيف للخدمات المرافقة، بما يتضمّن تعليمات وشروط توفير المعدّات. يهمّنا التوضيح هنا أنّه يُسمح بتقديم المقترحات على هذه المناقصة للمتقدّمين الذي يستوفون كلّ تعليمات وشروط المناقصة فقط، وفق ما سيُنشر لمعاينة الجمهور بالصيغة المُلزمة.
 
مع الحفاظ على شموليّة ما ورد أعلاه، نورد هنا الشروط الدُنيا للمشاركة في المناقصة:
لا يُسمح لأيّ صاحب مقترح بتقديم مقترحه إلّا إذا كان يستوفي الشروط الدنيا الواردة هنا، وبشكل تراكميّ:
أ. هُوية مُقدّم المقترح: أن يكون مُقدّم المقترح شركة مسجّلة وفق القانون في إسرائيل، أو إذا كان مصلحةً مُسجلّة. الجهات التي تؤلّف معًا شركةً لا يمكنها المشاركة في المناقصة بشكل منفرد، كما لن يُسمح بتقديم مقترح على يد جهات تجمّعت خصيصًا لغرض تقديم مقترح لهذه المناقصة.
ب. الثبات الماليّ: أن يكون مقدّم الطلب صاحب حجم مبيعات بما لا يقلّ عن 00,0004,0 ش.ج. (لا يشمل ض.ق.م) في كلّ سنة من السنوات 2020 و2021 و2022، وألّا يكون حسابه البنكيّ مقيّدًا، ولم يصدر بحقّه تحذير "مصلحة حيّة".
ت. الأقدميّة والخبرة: أن يكون مُقدّم الاقتراح صاحب أقدميّة لا تقلّ عن خمس (5) سنوات، في مجال توفير المعدّات الصفيّة، وأن يكون قد أبرم خلال السنوات الثلاث (3) التي سبقت موعد تقديم المقترحات لهذه المناقصة -2020، 2021، 2022- اتفاقات تزويد سنويّة لمعدّات صَفيّة لصالح مؤسّسات تربويّة، بما يتضمّن توفير خدمات مرافقة (توفير المعدّات المكتبيّة، وشحن وتوصيل، وتركيب المعدّات وفقًا لاحتياجات صاحب المناقصة، مع الخدمات والضمان) لثلاث (3) مدارس ابتدائيّة (مؤسّسات تربويّة) على الأقلّ، تقع في مناطق مختلفة من البلاد، بحيث أنّ المبلغ الشامل السنويّ لكلّ هذه التعاقدات مع مؤسّسات تربويّة لم يقلّ عن مبلغ 1,000,000 ش.ج. من دون ض.ق.م.
ث. القدرة اللوجستيّة على توفير المعدّات لكلّ أرجاء البلاد: أن يملك مقدّم الطلب القدرة اللوجستيّة على توفير المعدّات المطلوبة منه لكلّ منطقة في دولة إسرائيل، وفقًا لمواعيد التسليم التي يُطلب منه الالتزام بها.
ج. كفالة بنكيّة – إرفاق كفالة بنكيّة بالمقترح المُقدّم كما هو وارد في المناقصة. يجب على الكفالة أن تكون وفق الصياغة والمبلغ والسّريان التي يطلبها صاحب المناقصة، وكما هو مفصّل في كلّ وثائق المناقصة. يجب أن تكون الكفالة غير مشروطة، ويحقّ لصاحب المناقصة احتجاز الكفالة وفقَ توجّه أحاديّ الجانب ومن دون تسويغ.
 
يمكن تنزيل كُتيّب المناقصة من موقع صاحب المناقصة: www.icei.co.il/sitefiles/1/246/7701.asp بدءًا من يوم 71/7/2023، وحتّى يوم 3/8/2023، السّاعة 10:00. لن يكون كُتيّب المناقصة متوفرًا لتنزيله بعد هذا الموعد. يمكن توجيه الأسئلة أو الطلبات بخصوص المناقصة خطيًّا، وفق ما تنصّه المناقصة، عبر البريد الكهربائيّ: @icei.org.iladi.ziv. يمكن بعث الأسئلة أو الطلبات الاستيضاحيّة حتى يوم 26/7/2023 السّاعة 12:00. التوجّهات التي ستصل بعد هذا الموعد ستُهمَل. يحتفظ صاحب المناقصة لنفسه بحقّ عدم الردّ على أسئلة أو طلب كما ورد أعلاه، في حال قرّر أنّها غير موضوعيّة.
 
يجب تقديم المقترح مرفقًا بكلّ المستندات المطلوبة، وعلى النحو التالي:
 
يجب إدخال المقترح، ومن ضمن ذلك وثائق المناقصة التي يجب ضمّها للمقترح والتي تحمل توقيع مُقدّم المقترح في كلّ صفحة وصفحة، في داخل ظرف يُكتب عليه مناقصة علنيّة لتوفير معدّات مدرسيّة لصفوف تعليميّة رقم 7.23، من دون ذكر أيّ تفاصيل شخصيّة تكشف هويّة مُقدّم المقترح. يجب على مقدّم المقترح إيداع الظرف في صندوق المناقصات الموجود في مكاتب إدارة صاحب المناقصة، شارع فايتسمَن 18، كفار سابا 4424702، في غرفة مديرة المكتب السيدة سيلفانا ساسون، بحيث يكون الظرف مغلقًا ومختومًا، قبل يوم 3/8/2023 الساعة 10:00. المقترح الذي لا يُقدّم وفق ما تقدّم وقبل الموعد المضروب، لن يُأخذ بعين الاعتبار وسيُلغى. لا يمكن تقديم المقترحات بطرق أخرى.
 
إضافةً إلى ما تقدّم، يحتفظ صاحب المقترح لنفسه بحقّ تأجيل و/أو تمديد المواعيد الواردة في هذه المناقصة، بما في ذلك اليوم الأخير لتقديم المقترحات، ولن يكون صاحب المناقصة ملزَمًا بإبلاغ مُقدّمي المقترحات بشكل عينيّ بخصوص ما تقدّم ذكره. يجب على مُقدّمي المقترحات أن يتابعوا بأنفسهم موقع الإنترنت الخاصّ بصاحب المناقصة icei.co.il، كي يتأكّدوا من المواعيد المعدّلة في المناقصة.
ومن أجل التأكيد، نقول مُجدّدًا إنّ هذه المناقصة لا تشكّل أيّ التزام كانَ من طرف صاحب العطاء بإبرام اتفاقية مع أيّ مُقدّم من مُقدّمي المقترحات.
 
إذا ورد أيّ تناقض بين صيغة هذا المنشور وبين صيغ وثائق المناقصة، فإنّ صيغة وثائق المناقصة هي الصيغة المُلزمة والحاسمة.

لتنزيل الملف اضغط هنا
لتنزيل ملف أسئلة للتوضيح اضغط هنا
 
مع فائق الاحترام،
المركز الإسرائيليّ للتجديدات في التربية (ج.م.)